De zzp’er werkt in de regel vanuit zijn eenmanszaak of vof. Een zzp’er kan ook vanuit de BV werken. Hij wordt dan gezien als directeur grootaandeelhouder en krijgt een (minimum)salaris. Uit risico-oogpunt of vanuit het oogpunt van langere tijd voor een opdrachtgever werken, kan de reden zijn om over te stappen op een bv, weet zzp boekhouder

ZZP boekhouder neemt in vogelvlucht de onderdelen van de BV met u door:

De BV is een vennootschap waarin het kapitaal in aandelen is verdeeld. Deze zijn in handen van de aandeelhouder(s). De BV is een ‘rechtspersoon’ met dezelfde juridische status, rechten en plichten als een natuurlijk persoon.

De BV zelf wordt als ondernemer gezien, de directeur is in dienst en handelt uit naam van de vennootschap. Een BV kan zelfstandig of samen met anderen worden opgericht.

Een bv kunt u alleen of samen met anderen oprichten. U moet met uw eventuele medeoprichters in de bv een kapitaal inbrengen van minimaal € 18.000. Voor de oprichting schakelt u een notaris in. In de notariële akte wordt onder meer vastgelegd hoeveel aandelen elk van de oprichters in de bv krijgt.

De bv wordt beschouwd als de ondernemer. De bv betaalt over de winst vennootschapsbelasting.

Voor de btw is de bv ondernemer. De btw-regels zijn op de bv van toepassing. Als de bv personeel in dienst neemt, krijgt de bv te maken met loonheffingen.

Als u directeur-grootaandeelhouder bent van de bv en u ontvangt een salaris van de bv, dan gelden voor u wat de belastingen betreft dezelfde regels als voor andere werknemers. Over het salaris houdt de bv als uw werkgever loonheffingen in en u betaalt, net als elke werknemer, inkomstenbelasting.

Let op!

Als u zich geen of een ongebruikelijk laag salaris laat betalen, houden wij toch rekening met een zogenoemd gebruikelijk loon. Over dit gebruikelijk loon moet de bv dan loonbelasting/premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet inhouden en afdragen.

Als de bv dividend uitkeert op uw aandelen, houdt de bv dividendbelasting in.

Bent u zelf directeur-grootaandeelhouder van de bv, dan bent u niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dat geldt doorgaans ook voor meewerkende familieleden. Meer informatie hierover vindt u in het site-onderdeel Bijzondere arbeidsrelaties van het ‘Handboek loonheffingen’.

De bv is een rechtspersoon en is daarom in principe zelf aansprakelijk voor haar schulden. Maar als directeur of eigenaar kunt u bij wanbeheer ook aansprakelijk worden gesteld.

Zie ook: de brochure ‘Aansprakelijkheid van bestuurders’. U kunt deze brochure downloaden

Directie

De hoogste macht ligt bij de aandeelhouders in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De leiding over de dagelijkse gang van zaken ligt bij de directeur(en). Bij kleine BV’s is de directeur vaak de enige aandeelhouder

Oprichten BV

De belangrijkste wettelijke eisen bij het oprichten van een BV:

•oprichting moet ‘bij notariële akte’. In de oprichtingsakte staan de statuten van de vennootschap. De notaris controleert de juridisch inhoudelijke kant hiervan.

•Het Ministerie van Justitie moet een ‘verklaring van geen bezwaar’ verlenen op basis van een conceptakte van de notaris. Oprichters en toekomstige bestuurders mogen in de laatste acht jaar niet betrokken zijn geweest bij vermogensdelicten of faillissementen. Het verkrijgen van deze verklaring duurt enkele dagen.

•Er moet een minimumkapitaal van 18.000 euro in de vennootschap worden gestort. Storting op de aandelen kan in in geld, maar ook in natura, bijvoorbeeld met onroerend goed. Met dit kapitaal, mag overigens wel gewerkt worden.

•De BV moet worden ingeschreven in het handelsregister. Zolang dit niet is gebeurt, zijn de bestuurders persoonlijk aansprakelijk.

•Geen oprichtingsvereiste, maar wel een verplichting is het opstellen van jaarstukken en de openbaarmaking hiervan bij de KvK. De wettelijke eisen zijn afhankelijk van de omvang van de onderneming.

BV I.O (in oprichting)

In de periode voor de oprichting van een BV kunnen er zodanige activiteiten plaatsvinden dat er sprake is van een onderneming. Dit kan zijn omdat er in de oprichtingsfase al met bedrijfsactiviteiten wordt gestart, of omdat een bestaande onderneming (bijv. een eenmanszaak) in een BV zal worden ondergebracht. We spreken dan van een BV in oprichting (i.o.).

Degenen die in deze fase namens de rechtspersoon naar buiten treden, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor contracten, bestellingen en andere rechtshandelingen. Na de oprichting van de BV worden deze rechtshandelingen bekrachtigd door de BV. Vanaf dat moment is de rechtspersoon aansprakelijk, tenzij de rechtspersoon zijn verplichtingen niet nakomt. Voor de partijen waarmee overeenkomsten worden aangegaan moet wel duidelijk zijn dat dit gebeurt namens de BV i.o.

Soms zet een eenmanszaak of een VOF “BV i.o.” achter zijn naam, omdat de onderneming in een nog op te richten BV zal worden ondergebracht. In dat geval is het bij het aangaan van overeenkomsten niet de bedoeling de toekomstige BV te binden, maar de bestaande onderneming. Na oprichting van de BV kan deze de aangegane verplichtingen overnemen, maar alleen met instemming van de wederpartij.

Als een BV i.o. als onderneming actief is, moet deze in het handelsregister worden ingeschreven. Hiervoor moet de notaris een verklaring afgeven dat hij daadwerkelijk belast is met de oprichting van deze BV.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot het bedrag waarmee zij in de vennootschap deelnemen. De BV is als rechtspersoon een zelfstandig drager van rechten en plichten. Betrokken personen, zoals de directeur(en) en commissarissen, zijn niet met hun privé-vermogen aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap.

Uiteraard zijn er ook uitzonderingen:

•de bestuurder te zware contractuele verplichtingen voor de onderneming is aangegaan en hij bij het aangaan hiervan wist of kon voorzien dat de vennootschap niet aan haar verplichtingen kon voldoen;

•het onvermogen om belastingen en premies te betalen niet (of niet op tijd) wordt gemeld;

•aannemelijk is dat het onvermogen om belastingen en premies te betalen een gevolg is van onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur in een periode van drie jaar voorafgaand aan de melding;

•de BV failliet gaat als gevolg van onbehoorlijk bestuur van de directie of degenen die het beleid bepaalden in de drie jaar voor het faillissement. Als er geen jaarstukken worden gedeponeerd bij het handelsregister, wordt onbehoorlijk bestuur verondersteld.

Verder is er sprake van privé-aansprakelijkheid voor handelingen in de oprichtingsfase van de BV. Die aansprakelijkheid eindigt als de eenmaal opgerichte BV de handelingen bekrachtigt. Ook is er sprake van privé-aansprakelijkheid als de BV niet is ingeschreven in het handelsregister. Ten slotte valt het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid van de aandeelhouders vaak weg doordat banken de directeur-grootaandeelhouder (DGA) privé laten meetekenen voor leningen bestemd voor de BV. Hierdoor wordt hij naast de BV ook persoonlijk aansprakelijk.

Belastingen

Een besloten vennootschap betaalt vennootschapsbelasting over de behaalde winst. Het tarief is 20% over de eerste € 25.000,- van de winst, 23,5% tussen € 25.000,- en € 60.000,- en 25,5% over de rest. Raadpleeg een fiscaal adviseur voor meer informatie.

Sociale verzekering

De directeur-aandeelhouder van een BV is als werknemer in dienst van de BV. Of hij ook voor de sociale verzekeringswetgeving als werknemer wordt aangemerkt, hangt af van de vraag of er sprake is van ondergeschiktheid. Van ondergeschiktheid is geen sprake als:

 •de directeur, eventueel met zijn echtgeno(o)t(e), 50% of meer van de stemmen op de aandeelhoudersvergadering kan uitbrengen;

•2/3 deel of meer van de aandelen in handen is van de directeur en/of zijn naaste familieleden tot en met de 3e graad;

•de directeur niet tegen zijn wil ontslagen kan worden.

Als er geen sprake is van ondergeschiktheid, valt de directeur-aandeelhouder niet onder de werknemersverzekeringen en zal hij zich vrijwillig moeten verzekeren.

Pin It on Pinterest