Valt u onder de ANBI, dan bent u verplicht om uw financiële gegevens online te publiceren. Dit moet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. Is uw boekjaar gelijk aan het kalenderjaar dan heeft u dus nog enige dagen de tijd. 1 juli is de deadline.

youtube-zzp-boekhouder-expertvideos

 

Wat moet u online aanleveren de balans; de staat van baten en lasten; de toelichting. Voordeel Volledige jaarrekening is niet noodzakelijk, accountantsverklaring ook niet.

ANBI-nieuws Publiceer balans voor 1 juli

 

 

Pin It on Pinterest