Overzicht belastingen 2008

Box I Belasting inkomen uit werk en woning

1e schijf € 17.579 33,60% (65+: 15,70%)

2e schijf € 14.010 41,85% (65+: 23,95%)

3e schijf € 22.271 42%

4e schijf meerdere 52%

 

Heffingskortingen

De algemene heffingskorting wordt in 2008 € 2074 (2007: € 2043).

De algemene heffingskorting voor de niet of weinig verdienende partner wordt vanaf 1 januari 2009 in 15 jaar stapsgewijs afgeschaft. Elk jaar wordt 6 2/3% afgeschaft. Partners met kinderen tot en met 5 jaar, worden uitgezonderd. Ook geldt een uitzondering voor belastingplichtigen die voor 1 januari 1972 geboren zijn.

De arbeidskorting wordt in 2008 maximaal € 1443 (2007: € 1392).

De arbeidskorting wordt meer inkomensafhankelijk. In 2009 wordt de arbeidskorting voor belastingplichtigen met een inkomen tot € 40.000 verhoogd met € 32 tot € 1475. Het opbouwtraject wordt verlengd. De arbeidskorting voor belastingplichtigen met een inkomen vanaf € 40.000 wordt met 1,25% afgebouwd.

De aanvullende combinatiekorting wordt meer inkomensafhankelijk. Deze loopt op met 3,1% van het inkomen boven de grens van € 4542. Het maximum wordt geleidelijk verhoogd. De maximale inkomensafhankelijke aanvullende combinatiekorting bedraagt € 850 in 2009.

 

Overige maatregelen

Voor ondernemers en resultaatgenieters gaat de bijtelling voor privé-gebruik van de meeste auto’s omhoog van 22 naar 25%.

De bijtelling voor privé-gebruik van zeer zuinige auto’s gaat voor ondernemers en resultaatgenieters omlaag naar 14%. Voorwaarde is dat de uitstoot voor een dieselauto niet hoger is dan 95 gram per km, voor een auto op benzine niet hoger dan 110 gram per km.

De doorschuifregeling bij staking via te conserveren inkomen naar een andere onderneming geldt voortaan ook als de ondernemer de onderneming vrijwillig beëindigt. Nu geldt deze alleen bij beëindiging van de onderneming als direct gevolg van ingrijpen door de overheid.

De meewerkaftrek vervalt.

Zeeschepen die sleep- en hulpverleningswerkzaamheden verrichten kunnen onder voorwaarden de tonnageregeling benutten.

Het plafond van het eigenwoningforfait van € 9150 wordt per 1 januari 2009 losgelaten, waardoor belastingplichtigen met woningen boven € 1.663.636 een hogere bijtelling krijgen. Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde boven € 1.000.000 wordt 2,35%, voor het deel van de waarde dat uitgaat boven € 1.000.000.

De standaardpremie en de inkomenafhankelijke bijdrage van de zorgverzekering zijn niet langer aftrekbaar als buitengewone uitgaven.

De drempel van de buitengewone uitgavenregeling wordt verlaagd van 11,5% naar 1,65%.

Per 1 januari 2009 vervalt de gehele aftrek van buitengewone uitgaven in verband met ziekte, invaliditeit, bevalling, overlijden, arbeidsongeschiktheid en chronische ziekte, ouderdom en adoptie.

Loonbelasting

De DGA die enig werknemer is van zijn bv valt buiten de loonheffing, maar wordt belast in de IB. Dit is niet het geval als er andere werknemers in dienst zijn. Peildatum is telkens 1 januari.

Voor werknemers gaat de bijtelling voor privé-gebruik van de meeste auto’s omhoog van 22 naar 25%.

De bijtelling voor privé-gebruik van zeer zuinige auto’s gaat voor werknemers omlaag naar 14%. Voorwaarde is dat de uitstoot voor een dieselauto niet hoger is dan 95 gram per km, voor een auto op benzine niet hoger dan 110 gram per km.

De omkeerregel (aanspraken vrijgesteld, uitkeringen belast) voor pensioenen is vanaf 1 januari 2009 niet meer van toepassing voor pensioengevend loon boven € 185.000. Bestaande pensioenaanspraken boven € 185.000 van voor 1 januari 2009 blijven gerespecteerd.

De doorbetaaldloonregeling wordt herzien en in de wet vastgelegd. De regeling wordt enerzijds uitgebreid en anderzijds scherper geformuleerd. De uitbreiding houdt verband met het buiten de loonbelasting plaatsen van de DGA die enig werknemer is van zijn bv. Voor toepassing van de nieuwe regeling is een beschikking van de inspecteur nodig.

Per 1 januari 2009 vervalt de vrijstelling voor vergoedingen van bijzondere ziektekosten.

Werknemers kunnen voor 24 maanden onbelast een grotendeels door de overheid gefinancierde vervoerkaart ontvangen. Dit was zes maanden.

De toepassing van de jonggehandicaptenkorting in de loonbelasting wordt uitgebreid.

De tijdelijke “loon in, loon over”-regeling wordt ook in 2008 gecontinueerd.

 

Afdrachtverminderingen

Er komt een nieuwe berekeningswijze met behulp van gegevens uit de polisadministratie.

De mededelingsplicht voor de inhoudingsplichtige bij afwijking van S&O-uren wordt verminderd van maximaal drie naar maximaal één keer per kalenderjaar.

De toegestane termijn om een correctie-S&O-verklaring in de aangifte voor de loonheffingen te mogen verwerken, wordt met een aangiftetijdvak verlengd.

Het wordt mogelijk om bij nadere regelgeving de inhoudingsplichtige te verplichten tot het elektronisch indienen van een aanvraag en de mededeling.

De mededelingstermijn bij de S&O-aftrek in de IB wordt verlengd met een maand in geval van besteding van minder dan 500 uren aan speur- en ontwikkelingswerk.

Vennootschapsbelasting

Tot een belastbaar bedrag van € 40.000 geldt het lage VPB-tarief van 20%. Voor belastbare bedragen tussen € 40.000 en € 200.000 geldt een VPB-tarief van 23%, en voor bedragen meer dan € 200.000 geldt een VPB-tarief van 25,5%.

Woningcorporaties worden vennootschapsbelastingplichtig met betrekking tot al hun activiteiten.

Dividendbelasting

De vrijstelling inkoop eigen aandelen wordt versoepeld. Een inkoop ter zake waarvan regulier dividendbelasting wordt ingehouden wordt niet meer meegeteld bij de beoordeling of de limiet is overschreden. De sanctie bij overtreding van de limiet is alleen van toepassing voor zover sprake is van een overschrijding.

Er komt voor de fiscale beleggingsinstelling een afdrachtvermindering binnen de dividendbelasting. Deze komt in plaats van de huidige teruggaafregeling. Een beleggingsinstelling mag op de door haar af te dragen dividendbelasting een vermindering toepassen ter grootte van de dividendbelasting en de buitenlandse bronbelasting die ten laste van haar is ingehouden.

Omzetbelasting

Het algemene btw-tarief blijft vooralsnog 19%. Wel wordt een verhoging van het algemene btw-tarief per 1 januari 2009 aangekondigd in de Miljoenennota.

Voor kermissen en andere attracties als bioscopen, dierentuinen, pretparken en sportaccommodaties blijft het verlaagde btw-tarief van 6% gelden.

De regeling van het nultarief voor het internationale luchtvervoer wordt aangepast.

Beroepsbeoefenaren zijn voortaan alleen vrijgesteld van omzetbelasting voor het verrichten van medische diensten, als het doel is de bescherming van de gezondheid en de diensten worden verricht door iemand die hiervoor een gerichte opleiding heeft. Dit geldt ook voor psychologen. Ook leveringen van tandprothesen zijn alleen nog vrijgesteld als deze worden verricht door tandartsen of tandtechnici.

Overdrachtsbelasting

Constructies waarbij belastingplichtigen door het uitgeven van verschillende soorten aandelen overdrachtsbelasting proberen te ontgaan, worden bestreden. Het gaat om verkrijgers van aandelen in rechtspersonen, vennootschappen en verenigingen, waarvan de bezittingen voor het grootste deel bestaan uit onroerende zaken. Het belang wordt voortaan economisch/materieel bepaald in plaats van juridisch/formeel.

De verkrijging van natuurgrond die wordt gebruikt voor behoud en ontwikkeling van natuur en landschap wordt vrijgesteld.

BPM, MRB en BZM

De komende vijf jaar wordt de BPM met jaarlijks 5% verlaagd.

De MRB wordt de komende vijf jaar verhoogd met ruwweg 7,2%. Bestelauto’s voor gehandicapten zijn uitgezonderd van de verhoging.

De MRB wordt per 1 februari 2008 gehalveerd voor benzineauto’s met een uitstoot van maximaal 110 gram per km en dieselauto’s met een uitstoot van maximaal 95 gram per km.

In de BPM gaat de korting (bonus) voor zeer energiezuinige auto’s (label A) omhoog van € 1000 naar € 1400. De toeslag (malus) van zeer onzuinige auto’s (label G) wordt verhoogd van € 540 naar € 1600.

Voor zeer onzuinige auto’s wordt een CO²-toeslag ingevoerd. Bestelauto’s zijn uitgezonderd.

Dieselauto’s met een uitstoot van 0 mg/km krijgen per 1 februari 2008 een BPM-korting van € 1000. Met elke mg/km zal de korting met € 200 afnemen. Vanaf 6 mg/km betekent dit een toeslag van € 200. De maximale toeslag op de aanschaf is € 4000.

De in de wet geregelde automatische maandincasso MRB vrachtauto’s wordt niet per 1 januari 2008 ingevoerd, maar uitgesteld.

Het papieren BZM-vignet (certificaat) vervalt een op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Overige

Er komt een aanwijzingsbevoegdheid voor buitenlandse algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Dit in vervolg op de reeds voorziene wetswijzigingen betreffende de giftenaftrek in de IB, de VPB en de vrijstellingen in het successie- en schenkingsrecht.

Kansspelautomaten worden per 1 januari 2009 onder de kansspelbelasting gebracht. Het omzetbelastingregime is hierop niet langer van toepassing.

De vrijstelling kansspelbelasting op prijsvragen wordt uitgebreid.

Accijnzen op sigaretten en shag worden per 1 juli 2008 verhoogd.

Accijnzen op bier worden per 1 januari 2009 verhoogd.

De accijns op diesel wordt per 1 juli 2008 verhoogd met 3 cent per liter en met 1 cent per liter op 1 juli 2009.

De accijns op LPG wordt per 1 juli 2008 verhoogd met 1,5 cent per liter en met 1 cent per liter op 1 juli 2009.

Pin It on Pinterest