Staatssecretaris Weekers wil in Belastingplan 2013 een voorstel opnemen op grond waarvan in bepaalde gevallen en onder strikte voorwaarden op pensioeningangsdatum (eenmalig) een vermindering van in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken kan plaatsvinden, weet zzp-boekhouder.

Hij doet deze toezegging in antwoord op vragen van de Kamerleden Neppérus en Lodders over de vermindering van pensioenaanspraken van particuliere pensioen bv’s.

Net als gewone pensioenfondsen kunnen particuliere pensioen bv’s te maken krijgen met tegenvallende beleggingsresultaten en daardoor een lage dekkingsgraad. Anders dan de pensioenfondsen vallen zij echter niet onder de Pensioenwet, maar onder de Wet op de loonbelasting. Zij kunnen daardoor niet korten op de pensioenen, maar moeten het oorspronkelijk toegezegde pensioen uitkeren.

Gaat men toch over tot het verlagen van de pensioenaanspraak, dan is er loonbelasting verschuldigd, tenzij sprake is van een faillissement van de bv of surseance van betaling. Volgens de vragenstellers is hier sprake van een ongelijkheid. Met name bij oudere pensioengerechtigden (dga’s) kan dit tot grote problemen leiden.

Zij zijn namelijk beperkt in staat de onderdekking van hun pensioen te herstellen gezien de korte termijn tot aan de pensioeningangsdatum. Weekers wil nu eenmalig ‘in bepaalde gevallen en onder strikte voorwaarden op pensioeningangsdatum’ een vermindering van de aanspraken toestaan.

De regeling zal zodanig worden vormgegeven dat zij met name betrekking heeft op de onderdekking die ontstaat door reële ondernemings- en beleggingsverliezen bij het eigenbeheerlichaam. Bij de vormgeving van de regeling zal een evenwicht worden gezocht tussen de omvang van de dekkingsgraadproblematiek bij de eigenbeheerlichamen, de uitvoeringskosten voor de Belastingdienst, de administratieve lasten voor het bedrijfsleven en de budgettaire gevolgen van het verlenen van verder belastinguitstel.

Pin It on Pinterest